srijeda, 31. kolovoza 2016.

Domaći kiseli kupus / Homemade sauerkraut

Domaći kiseli kupus
Domaći kiseli kupus
Scroll down for recipe in English...

Kakva bi to zima bila bez kiselog kupusa? Božićne sarme u kupusu iz marketa! Nezamislivo! 
A o zdravstvenim i nutritivnim svojstvima sigurno znate više od mene ! Ostaje vam razmisliti i krenuti u nabavu. Neka to bude jedna manja, plastična bačvica s poklopcem od 20 - 30 kg... a može i manja ! 
Na tržnici odaberite zrelije i odležale glavice, oko 15 -ak kg...

Potrebno je: 
15 kg kupusa, 500 g morske soli, papar u zrnu i listići lovora po ukusu! Suhi kukuruz u zrnu za boju...
Ja sam ovaj put odlučila kiseliti bez tih dodataka... samo sol ! Želim čist okus i salamuru koju ću moći popiti i riješiti neke želučane probleme, kao što je radila moja mama... I ne samo njih jer to je prava likarija!

Priprema: 
Postupak pripreme pogledajte u našem video receptu...

Kupus bi obavezno trebao odležati neko vrijeme... Očistiti sve oštećene i nezdrave listove. Ljepše i veće glave odvojiti i izrezati srednji dio korijena. U svaku udubinu poslije dodati žlicu soli.
Ostale glave naribati. U posudu staviti na dno šaku soli ... Staviti glavu kupusa ili dvije ako može... Okolo utisnuti ribani kupus. Količina od najmanje 2 glave... Posoliti šakicom soli. Ponavljati to dok se sve ne potroši. 
Svaki red prilično zbijati. Nakon nekog vremena će omekšati i početi puštati vodu... Ali to neće biti dovoljno, zato će trebati doliti ... Koliko, to morate procijeniti... Kad rukom pritisnete na dlanu se mora pojaviti voda.
Sad ono najljepše što mi se dogodilo i što sam naučila. Znate one plijesnive krpe, koje su bake i mame stavljale na vrh i ... 
Nema krpe i neugodnog mirisa! Ova vrećica s vodom je to riješila. Voda se razlije i oblikuje (pripije) uz stijenke bačve i spriječava dodir zraka i kupusa, a istovremeno i pritišće kao uteg... Nije potreban ni onaj famozni kamen! Hvala Kristina Hršak! Ostaje samo zatvoriti poklopac i čekati!
Nakon nekoliko dana provjeriti ima li dovoljno vode i kakva je slanost. Ako se voda zamutila znači da nije dovoljno soli! Dodati !
Za oko 40 dana imamo prvu sarmu!


Domaći kiseli kupus

*************

Homemade sauerkraut

Homemade sauerkraut

What would winter be without sauerkraut ? Christmas cabbage rolls in cabbage from the supermarket ! Unthinkable! And on the health and nutritional properties must know more than I do ! So you'll have to think and move in procurement . Let it be a small , plastic barrel with a lid 20-30 kg ... and can lower ! At the market , select mature and aged heads , about 15 -odd kg ...

It is necessary:
15 kg of cabbage , 500 g of sea salt , peppercorns and bay leaf  to taste ! Dry corn for color ... 
I have this time decided pickled without any supplement ... just salt ! I want a clean taste and brine that will be able to drink and solve some stomach problems , as did my mother ... And not only them , because this is the cure ! 

Preparation: 
The process of preparing look at our video recipe ...

Cabbage should definitely allowed to rest for a while ... Clean all damaged and unhealthy leaves . Nicer and larger head detached and cut out the middle part of the roots . In each well after add a tablespoon of salt . Other heads grate . In the bottom of the barrel  put a handful of salt ... Put a head of cabbage or two if you can ... Around impressed grated cabbage . The amount of at least 2 heads ... Sprinkle a handful of salt . Repeat this until all is used up. Each row press with hand. After some time, will soften and begin to flush ... But it will not be enough , so will need to add water ... How much, it must evaluate ... When you pressed with the hand  on the palm must appear water .
Now the best that happened to me and what I have learned . You know those moldy rags , which are grandmothers and mothers put on top and ...
No rags and smelly ! This bag with water it is resolved . Water is poured and formed ( fastened ) with the barrel wall and prevents contact of air and cabbage , and at the same time as pressing the weight ... is not necessary any one famous stone ! Thank you Kristina Hršak ! It remains only to close the lid and wait ! After a few days to check if there is enough water and what is salinity . If the water is muddied means that not enough salt ! Add !
For about 40 days we have the first cabbage rolls and sauerkraut !

Homemade sauerkraut

utorak, 30. kolovoza 2016.

Đuveč za zimu / Vegetables for the winter

Đuveč za zimu
Đuveč za zimu
Scroll down for recipe in English...

Kad bi moja mama otvorila limenku đuveča i samo ga dodala na skuhanu rižu i prženu ili pečenu svinjetinu, to bi bilo slavlje i gozba ravna Božiću! A zamislite naše veselje i radost, kad je nakon višegodišnje potrage došla do recepta i kad ju je teta Reza poučila i ukazala na bitne detalje u pripremi. Ne možete to ni zamisliti u ovom izobilju i današnjoj ponudi u marketima... Đuveč je ostao u sjećanju kao najdraža igračka bez koje se ne ostaje i koju se ne mijenja ni za kakvu novu i drugačiju...

Sastojci: 
2 kg paprika žutih, 1 kg crvenih, 2-3 kg rajčica, 1 kg crvenog luka, 1 kg mrkve, 1 kg patlidžana, 500 g zelene mahune, 4 - 5 dl ulja, sol, papar u zrnu i 2-3 lista lovora

Priprema: 
Postupak pripreme pogledajte u našem video receptu...

Povrće oprati, osušiti i narezati na komade jednake veličine. Luk na krupnije komade, mrkvu na kolutiće, 
mahune na komadiće oko 2 cm duge. Patlidžane i paprike na kockice ne veće od 2x2cm...
U dubljoj i većoj posudi ugrijati ulje i popržiti luk. Kad zastakli dodati mrkvu i pirjati ... pržiti 10 -ak min. 
Dodati paprike, miješati i pržiti 3 - 4 min, dodati i mahune i njih pirjati još nekoliko min...
Dodati patlidžane, začine... posoliti i samo još 4 - 5 min pirjati ... Miješati i dodati oguljene i narezane rajčice.
Pirjati još 3-4 min i maknuti s vatre!
Pećnica je već ugrijana na 120°C. Staklenke čiste i spremne za punjenje. Napuniti ih do ruba ispod dijela s navojima. Uzeti dublju posudu koja može u pećnicu i na dno staviti krpu, složiti napunjene staklenke, zatvoriti ih odgovarajućim poklopcima. Uliti vruće vode malo iznad pola visine boca... ili više ako je moguće.
Posudu staviti u pećnicu i sterilizacija može početi!
Neke će možda i zbuniti ovaj naziv za proces koji se u narodu zove pasterizacija! To je zapravo ista stvar samo je razlika u temperaturi. Pasterizacija se radi na 90°C i odnosi se na voće i mlijeko...
Nakon 40 - 45 min sve je gotovo i naš đuveč ide van na hlađenje u tami! Pokrijem ga kao i moja mama nekom debljom plahtom ili dekom, kao što je rekla teta Reza, dok se ne ohladi!
Uh kad će ta zima!


Đuveč za zimu

***********

Vegetables for the winter

Vegetables for the winter

When my mother opened a can of casseroles and just add it to the cooked rice and fried or roast pork , it would be a celebration and banquet flat Christmas ! And imagine our delight and joy , when after years of searching came to the recipe and when her aunt Reza taught and demonstrated the important details in preparation . You can not even imagine in this abundant and today's offer in supermarkets ... Đuveč remained in your memory as a favorite toy that must remain and that does not change for any new and different ...

Ingredients :
2 kg of yellow pepper , 1 kg of red , 2-3 kg of tomatoes , 1 kg onion , 1 kg of carrots , 1 kg of eggplant , 500 g green beans , 4-5 dl oil , salt , peppercorns and bay leaves 2-3 

Preparation: 
The process of preparing look at our video recipe ...

Vegetable wash, dry and cut into pieces of equal size . Onions on bigger pieces , the carrots into rings , green beans into pieces about 2 cm long . Eggplants and peppers into cubes no larger than 2x2cm ... In deeper and larger pan heat the oil and fry the onion . When fried add the carrots and simmer... fry 10 -odd minutes . Add paprika , mix and fry 3 to 4 minutes , add the beans and simmer them for a few minutes ...Add eggplant , salt and spices ... just 4-5 min simmer ... Mix and add the peeled and sliced ​​tomatoes . Simmer for another 3-4 minutes and remove from heat ! The oven is preheated to 120 ° C . Jars clean and ready for filling . Fill them to the edge below the threaded sections . Take a deep pot , which can be in the oven and on the bottom put a cloth , put together filled jars , close them with appropriate covers . Pour the hot water a little over half the height of the jar ... or more if possible . Container placed in an oven and sterilization can begin !
Some might even confuse this term for a process that is popularly called pasteurization ! This is actually the same thing only the difference in temperature. Pasteurisation is done at 90 ° C and relates to a fruit and milk ... After 40-45 minutes it's all over and our stew goes out to the cooling in the dark ! Cover it as my mother with a thick sheet or blanket , and like said aunt Reza , until cool ! 
Uh I can not wait the winter!
Vegetables for the winter

nedjelja, 28. kolovoza 2016.

Miješana salata / Mixed saladMiješana salata
Miješana salata
Scroll down for recipe in English...

Hladni postupak i salata najljepša od svih! Prelijepa za vidjeti, ukusna i zdrava. Moćna vojska vitamina i minerala skrivenih i zbijenih u šarenilu, koje će ostati svježe i lijepo sve dok traje... A sve zato što se ova salata priprema bez ikakve termičke obrade i zagrijavanja! Uživajte!

Sastojci: 
4 kg kupusa, 2 kg paprika, 1 kg mrkve, 1 kg zelenih rajčica, 600 g luka, krastavci ...
Za marinadu: 
500 ml alkoholnog octa ( kisko), 250 g šećera, 3 velike žlice soli.

Priprema: 
Postupak pripreme pogledajte u našem video receptu...

Odabrati svježe i zdravo povrće, jer je to garancija za dobru i trajnu salatu. Narezati povrće na režnjeve ili naribati na ribežu!  Narezanu mrkvu prokuhati 2-3 min ! Ocijediti i dodati !
Izmiješati u većoj plastičnoj posudi. Izmiješati i alkoholni ocat sa šećerom i solju ... miješati dok se ne otopi. 
Preliti povrće i ponovo sve dobro izmiješati. Pokriti krpom i ostaviti preko noći, a najmanje 5 - 6 sati!
Oprati i posušiti staklenke. Zagrijati pećnicu na 100°C i staviti ih da se griju najmanje 15 min...U ohlađene rasporediti salatu. Zaliti tekućinom koja se odvojila! Na vrh svake staviti plastičnu mrežicu.
E sad, ja ne stavljam nikakvu zaštitu, ali ako mislite ili se bojite kvarenja u dio staklenki dodajte ... 
U 2 - 3 žlice ove tekućine se razmuti na vrh noža vinobrana i po žličicu stavi u svaku staklenku... Više od toga zaista nije potrebno! To neka bude test za drugi put!


Miješana salata

****************

Mixed salad

Mixed salad

Cold process and salad most beautiful of all ! Beautiful to see , delicious and healthy . The powerful army of vitamins and minerals hidden and compacted in the mix and that will remain fresh and beautiful for the duration ... And all because this salad prepared without heat treatment and heating ! Enjoy!

Ingredients : 
4 kg of cabbage , 2 kg of pepper , 1 kg of carrots , 1 kg of green tomatoes , 600 g onions , cucumbers ... For the marinade : 
500 ml white vinegar, 250 g sugar , 3 tablespoons salt . 

Preparation: 
The process of preparing look at our video recipe ...

Choose fresh and healthy vegetables , because it is a guarantee for a good and lasting salad . Slice the vegetables into slices or grate on grater !
Sliced ​​carrots, boil for 2-3 minutes ! Drain and add !
Mix in a larger plastic container . Mix the vinegar , sugar and salt ... mix until dissolved . Pour over vegetables and again all mix well . Cover with a cloth and leave overnight , but at least 5-6 hours ! Wash and dry jars . Preheat oven to 100 ° C and put them to be heated for at least 15 min ...In the chilled jars spread the salad .
Pour liquid which is separated from the vegetable ! On the top of each filled jar  put a plastic net . 
Now, I do not put any protection , but if you think or are afraid of spoiling in the part of the jars , add ... 
In the 2-3 tablespoons of liquid , stir ½ teaspoon preservatives  and put a teaspoon in each jar ... 
More than that is not necessary ! This may be a test for the second time !
Mixed salad


subota, 27. kolovoza 2016.

Knedle od šljiva / Plum dumplings


Kad bih morala izdvojiti samo jednu stvar ili razlog zašto volim jesen , bile bi to knedle od šljiva! Istina , mogu se raditi i u svako drugo doba ...ali ove jesenje su posebne i zato su danas, po ne znam koji put , mirisom preplavile našu kuhinju i dom...I vašu će sutra , znam da ih želite još jednom!
________________________
If I had to single out one thing or the reason why I love the autumn , would be the plum dumplings ! The truth is that they can be done and in any other time ... but this autumn are special and so today , after the umpteenth time , the smell flooded our kitchen and home ... And your tomorrow , I know that you want them once again !

Recept na... http://zlicomivilicom.blogspot.ba/2015/09/knedle-od-sljiva.html
Recipe on... http://zlicomivilicom.blogspot.ba/2015/09/knedle-od-sljiva.html


petak, 26. kolovoza 2016.

Šljive na kvadrat / Baked plums

Šljive na kvadrat
Šljive na kvadrat
Scroll down for recipe in English...

Oduvijek se u mojoj obitelj svo voće iz našeg malog voćnjaka pretvaralo u pekmeze ili džemove... Danas više ne znam šta je i po čemu se razlikuju marmelada, džem i pekmez! Ali ne brine me to ako je u staklenci fina i ukusna voćka. U ove male teglice danas sam za svoju obitelj i sve vas spremila svježe ubrane i tek dozrele šljive u vrtu mojih susjeda ! Modre suze kolovoza, kako ih zove moj dobri i vrijedni Tomo !

Sastojci: 
1 kg šljiva, 200 g šećera, 4-5 klinčića, 1/2 limuna u kriškama, 1/2 limuna sok

Priprema: 

Postupak pripreme pogledajte u našem video receptu...

Šljive oprati, posušiti ... Rezati na pola i odstraniti košticu.
Složiti u široku posudu za pečenje, najbolje da je samo jedan red šljiva! Posuti šećerom, dodati klinčić i sok limuna i staviti u zagrijanu pećnicu na najjaču temperaturu. Ja pečem na 250°C. Peći oko pola sata, promiješati lagano i dodati 3 - 4 kriške limuna.
Peći još 10 - 15 min, pazeći da ostane dovoljno soka i da nije rijedak... To uglavnom ovisi o šljivama i koliko su vodenjaste!
U svakom slučaju peći dok se ne dobije sok kao na slici... 
Ugrijati staklenke na 110 - 120°C ! Držati ih u pećnici 15 min najmanje i puniti. Šljive preliti sokom. Na vrh svake staklenke staviti krišku limuna, onog pečenog, naravno!
Knedle s ovim šljivama će biti pravo otkriće za vaše fino nepce! U to sam sigurna!


Šljive na kvadrat

***************

Baked plums

 Baked plums

My family all the fruit from our small orchard transformed into a jam ... Inside the jar is always a tasty and delicious fruit . In this small jar today I am for the family and all of you prepared freshly picked and just ripe plums in the garden of my neighbor ! Blue tears of August , as they called my good and worthy Tomo !

Ingredients :
1 kg plums , 200 g of sugar , 4-5 cloves , 1/2 lemon slices , 1/2 lemon juice 

Preparation: 
The process of preparing look at our video recipe ...

Plums wash and dry ... Cut in half and remove the pit . Put them in a wide baking dish , the best that only one row of plums ! Sprinkle with sugar , add the cloves and lemon juice and place in preheated oven to highest temperature . I bake at 250 ° C . Bake for about half an hour , stir gently and add 3-4 slices of lemon .
Bake for another 10-15 minutes , making sure to leave enough juice ... It mainly depends on the plums and how much they contain water ! In any case bake them  to obtain a juice as in the picture ...
Heat  jars at 110 - 120 ° C ! Keep them in the oven for 15 minutes at least and charged with roasted plums . Pour juice . At the top of each jar put a slice of lemon , one baked , of course ! Dumplings with plums  will be a real discovery for your fine taste buds ! I'm sure !

 Baked plums

četvrtak, 25. kolovoza 2016.

Kisele paprike / Pickled sweet peppers

Kisele paprike
Kisele paprike
Scroll down for recipe in English...

Nestrpljivo sam čekala ovaj dan! Iako baš nemam neke uvjete za zimnicu, ne mogu odoljeti ni ovim predivnim paprikama, a ni iznevjeriti i prekinuti nit koja me vodi u prošlost, kad sam to s posebnim veseljem radila s majkom ... sestrom i bakom ... Kao da i sad vidim staklenke svih oblika i boja na policama špajza i mamu na klupici kako ih slaže...


Kisele paprike

Sastojci: 
5 kg rog paprika, 3 l vode, 1 l alkoholnog octa, 120 g soli, 60 g šećera, 1-2 dl ulja, 10-15 zrna papra, 2-3 ljute papričice

Priprema: 
Postupak pripreme pogledajte u našem video receptu...

Odabrati zrele, zdrave i lijepe paprike. Oprati, ocijediti... Izrezati filete, odstraniti sjemenke.
U široku posudu uliti vodu, dodati ljute papričice, dvije ili više, papar u zrnu, sol, šećer i ulje. 
Na početku samo 1 dl ulja, kasnije dodavati po malo nakon što se izvade blanširane paprike...
Kad marinada prokuha, dodati dio paprika ... Ne previše ! Poklopiti dok prokuha. Kuhati još jednu min najviše i vaditi mrežastom žlicom. Blanširati sve paprike!
Čiste staklenke staviti u pećnicu na 120 - 130°C oko 15 minuta! U tople staklenke rasporediti filete. 
Između dodati komadiće ljute papričice po ukusu, zrnca papra ! Nije dobro pretrpati staklenke, ali ni da su prazne... Filete zaliti tekućinom (marinadom) u kojoj su se blanširale... Poklopce isprati u alkoholnom octu i zatvoriti staklenke! 
Kako ja ne pravim veliku količinu i ne traju mi dugo u zimu ja ne stavljam konzervans i mislim da i nije potreban ! Uživajte!
Kisele paprike

***********

 Pickled sweet peppers

Pickled sweet peppers

I impatiently waited for this day ! Although I do not have the conditions for storing food for winter , I can not resist these beautiful peppers ...I can not betray myself and break the thread that leads me to the past , when I was with great pleasure preparing food for the winter with my mother ... my sister and grandmother ... I still see jars of all shapes and colors on the shelves pantry and mom on the bench to order them ...
Pickled sweet peppers

Ingredients :
5 kg of sweet pepper , 3 liters of water , 1 liter of vinegar , 120 g of salt , 60 g sugar , 1-2 dl oil , peppercorns 10-15 , 2-3 hot peppers 

Preparation: 
The process of preparing look at our video recipe ...


Choose a big , healthy and beautiful peppers . Wash , drain ... Cut fillets , remove the seeds . 
In a wide pan pour water , add hot peppers , two or more , peppercorns , salt, sugar and oil . 
At the beginning add only 1 dl oil , add a little more later after removing blanched peppers ... When you boil the marinade , add the part of the fillets peppers ... not too much ! Cover until it boils . Cook for another minute and remove with a slotted spoon . Blanch all peppers !
Clean jars placed in an oven at 120 - 130 ° C for about 15 minutes ! In the hot jars spread fillets . 
Between put pieces of hot peppers to taste , grains of pepper ! It is not well to crowd the jars , but must not be empty ...On the fillets pepper pour liquid ( marinade ) in which they blanch ... Caps , rinse in vinegar alcohol and close the jars ! As I do not make a large amount and do not last long in the winter I 'm not putting a preservative , and I think it is not necessary! 
Enjoy!
Pickled sweet peppers

četvrtak, 18. kolovoza 2016.

Bunker musaka / Stuffed potatoes


Kad stvari oko sebe gledate malo drugačije ....kad imate vremena, mašte i slobode da to prenesete na ono što radite, pa makar to bio i svakodnevni ručak, onda umjesto klasične dobijete  BUNKER MUSAKU!   A kako joj dati ime ako ne po onom na što izgledom podsjeća....
_____________

When you have time , prepare this stuffed potatoes and cheer up your taste buds ...

Recipe on... http://zlicomivilicom.blogspot.ba/2015/08/bunker-musaka.htmlponedjeljak, 15. kolovoza 2016.

Ko te šljivi / Plum cake

Ko te šljivi
Ko te šljivi
Scroll down for recipe in English...

Ima već neko vrijeme kako me progoni ovaj kolač! Sad kad su šljive svuda okolo, evo i kolača... 
Miriše, ne samo kuća i ulica! Miriše i cijela splitska riva ... I šta da vam kažem? 
Koliko sam očekivala, toliko sam i dobila. A kako ja nikada ne dočekam da se ohladi, da se okusi prožmu i ujednače, tako ni doživljaj koji vam prenosim nije potpun ... Javite mi kako izgleda i kakvoga je okusa sutradan ako niste poput mene!
Ko te šljivi

Sastojci: 
300 g brašna, 1/3 kocke kvasca, 2 dl mlijeka, 130 g maslaca ili 100 g masti, 1 jaje, 50 g šećera i još 1 žlica za kvasac.
Za nadjev: 
600 - 700 g šljiva, 50 - 60 g krupno mljevenih oraha, 50 g šećera.
Za preljev: 
3 jaja, 100 g šećera, 1 kiselo vrhnje, 120 g maslaca, 1 vanil šećer.

Priprema: 
Postupak pripreme pogledajte u našem video receptu...

Izmrviti kvasac, dodati žlicu šećera, 2 žlice brašna ( odvojiti od ukupne količine). Uliti toplo mlijeko, izmješati. Posuti brašnom površinu i ostaviti da se digne...
Dodati dio brašna, mast i jaje pa miksati dok se ne ujednači. Dodati preostalo brašno i umjesiti rukama mekano tijesto! Ostaviti pola sata!
Maslom premazati kalup za pečenje ( 28 cm ), posuti brašnom i razvući tijesto.
Pripremiti šljive, narezati i izvaditi koštice. Poredati preko tijesta. Krupno samljeti orahe, dodati šećer i rasporediti preko - između šljiva. 
Odvojiti žutanjke i bjelanjke. Bjelanjke umutiti u čvrst snijeg i postupno dodati šećer. Miksati dok se ne otopi i postane sjajno. 
Posebno izmješati žutanjke i maslac sa vrhnjem. Umiješati bjelanjak špatulom. Razliti preko šljiva. Stresti i izravnati da se dobro rasporedi između šljiva. 
Peći u zagrijanoj pećnici na 170°C i to na prvoj rešetki, do dna! Nakon pola sata podignuti na srednju i smanjiti na 160°C i peći još 15 - 20 min, dok ne dobije finu boju!
Malo ohladiti i velikom špatulom podignuti s kalupa i premjestiti na tanjur ...Hladnu posuti šećerom u prahu!


Ko te šljivi

**************

Plum cake

Plum cake

For some time now haunts me this cake ! Now that the plums are everywhere , here's the cake ...
It smells , not only my house and street ! It smells and the city of Split ... And what can I say ?
As I expected , so I got it. And since I never wait for it to cool and flavors permeate and unify , so experience that I brought to you is not complete ... Tell me what it looks like and how it tastes the next day if you are not like me !


Ingredients : 
300 g flour , 1/3 cube of yeast , 2 dl milk , 130 g of butter or 100 g fat , 1 egg , 50 g sugar and 1 tablespoon of sugar for the yeast . 
For the filling : 
600 - 700 g plums , 50 - 60 g coarse ground walnuts , 50 g sugar . 
For the topping : 
3 eggs , 100 g sugar , 1 sour cream , 120 g butter , 1 vanilla sugar .

Preparation:
The process of preparing look at our video recipe ... 

Crumble the yeast , add a tablespoon of sugar , 2 tablespoons flour ( separated from the total amount ) . Pour the hot milk , stir . Flour the surface and leave it to rise ...
Add part of the flour , fat and eggs , mix until smooth. Add remaining flour and knead with hands soft dough! Leave for half an hour ! Butter coat baking pan ( 28 cm ) , sprinkle with flour and stretch the dough .
Prepare plums , slice and remove seeds . Sort through the dough . Coarse grind walnuts , add sugar and spread over - between plums . Separate egg yolks and egg whites . Whisk the egg whites into stiff and gradually add sugar . Mix until dissolved and become a shiny. 
Mix the egg yolk and butter with cream . Stir egg whites with a spatula . Spilled over fruit . Shake and leveled . Bake in preheated oven at 170 ° C and to the first grid , to the bottom ! After half an hour up the middle and reduce the temperature to 160 ° C and bake for another 15-20 minutes , until it gets nice color ! A little cool and with a large spatula lift the mold and move the cake on a plate ... 
Cold sprinkle with powdered sugar !

Plum cake

petak, 12. kolovoza 2016.

Krilca pečena u marinadi / Chicken wings baked in a marinade

Krilca pečena u marinadi
Krilca pečena u marinadi
Scroll down for recipe in English...

Danas sam htjela nešto malo drugačije jelo i mislim da sam uspjela! Moje gošće, a i ukućani su bili jako zadovoljni i kako reče jedna od njih - Ovo su krilca za let do savršenog okusa, iznad kojeg nema ništa! Ovo je sve! A ja dodajem - ostali su samo prazni tanjuri ... i čisti! Umak koji se dobije na kraju je ono što drži ovu priču!

Sastojci: 
1 kg pilećih krilaca, 3 - 4 veća češnja češnjaka, 1 žličica ružmarina, svježeg ili suhog, 3-4 lista lovora, sol i 
ulje obično.
Za preljev (marinadu): 
3-4 češnja češnjaka, 2-3 lista lovora, 1 žlica ružmarina, 10-ak zrna papra, 1 ljuta papričica ili dvije za ljuće, 
1dl maslinova ulja, 1-2 dl bijelog vina,1 dl juhe, 1 žlica meda, 1 žlica koncentrata rajčice, 1 žlica mljevene paprike, 1 žlica brašna, sol.

Priprema: 
Postupak pripreme pogledajte u našem video receptu...

Krilca očistiti od perja i sitnih dlačica. Narezati po zglobu. Posoliti, nauljiti i složiti u posudu, a između rasporediti lovor, češnjak i ružmarin. Pokriti i ostaviti pola sata najmanje.
Sve sastojke za marinadu staviti u sjeckalicu i samljeti. Može se i štapnim mikserom lijepo samljeti, ali i na dasci sve usitniti ili čak u mužaru!
Krilca očistiti od bilja i pržiti na dobro ugrijanoj roštilj ili neprijanjajućoj tavi...Neka dobiju boju sa svih strana. 
U tavi ne treba skoro ništa ulja...
Krilca poredati u posudu za pečenje, premazati s jednom trećinom preljeva i staviti u pećnicu na 220°C... 
Peći 20-ak min... Okrenuti, premazati i peći 15-ak min s druge strane... Okrenuti i premazati još jednom i peći do željene boje... Umaka ne bi trebalo faliti, ali ako se učini da je tako, dodati malo vode pred kraj...
Umakati i uživati, po mogućnosti prstima! 
Uz ova krilca pečeni krumpir na svinjskoj masti je pun pogodak!


Krilca pečena u marinadi

****************

Chicken wings baked in a marinade

Chicken wings baked in a marinade

Today I wanted something a little different dish and I think I succeeded ! My guests and family members were very happy and like said one of them - these are the wings for a flight to a perfect taste , above which there is nothing ! This is all !
And I add - just empty plates remained ... and clean ! The sauce that is obtained in the end is what keeps this story !

Ingredients :
1 kg chicken wings , 3-4 larger cloves garlic , 1 teaspoon rosemary , fresh or dried , 3-4 bay leaves , salt and Oil normally .
For the topping ( marinade ) :
3-4 garlic cloves , 2-3 bay leaves , 1 tablespoon rosemary , some 10 peppercorns , 1 hot pepper or two for hotter , 1 dl olive oil 1-2 dl of white wine ,1 dl of soup, 1 tablespoon honey , 1 tablespoon tomato paste , 1 tablespoon paprika , 1 tablespoon flour, salt .

Preparation: 
The process of preparing look at our video recipe ... 

Wings clean of feathers and tiny hairs . Cut the wrist . Salted , oiled and put together in a bowl , and spread between laurel , garlic and rosemary . Cover and leave for half an hour at least . All the ingredients for the marinade put in the chopper and grind . It can be nice and stick blender grind , but also on board all chop or even in a mortar !
Wings clean of herbs and fry in a well preheated grill or pan ... Let crispy on all sides .In the pan should not be any oil ... Wings put in a baking dish , coated with one-third of the marinade and place in oven to 220 ° C. Bake for about 20 minutes ... Turn , lubricated marinade and bake for about 15 minutes on the other side ... Turn and coat once again and bake until the desired color ... Sauces should be enough , but if  it is not so , add a little water at the end of the cooking ... Dip and enjoy , preferably with your fingers !
With these wings baked potatoes on lard is a hit !

Chicken wings baked in a marinade

četvrtak, 11. kolovoza 2016.

Vitamini oprostite... / Vitamins sorry...

Vitamini oprostite...
Vitamini oprostite...
Scroll down for recipe in English...

I ako su u pravu oni kojima se već diže kosa na glavi i koji kažu da je ovo masakr vitamina, ja se ipak neću složiti i odustati od ovog predivnog i posebnog okusa pečenog voća! Ne... neću nikada! 
Vitamini oprostite! Danas biram užitak!

Sastojci: 
Za prhko tijesto: 
300 g oštrog brašna, 200 g maslaca, 1 žutanjak, 100 g šećera, korica limuna, malo soli i 1/2 male žlice pecilnog praška i još 1-2 žlice mlijeka ili vrhnja ako treba.
Za nadjev: 
500 g svježeg kravljeg sira, 250 g maskarpone sira, 100 g šećera, 100 ml vrhnja za šlag može i za kuhanje,1 vrećica pudinga od vanilije, 1 vanil šećer, sok jednog limuna, snijeg 4 bjelanjka, 3 žutanjka.
I još 400 - 500 g šumskog voća ili manje po ukusu, 3-4 žlice pekmeza od višanja

Priprema: 
Postupak pripreme pogledajte u našem video receptu...

Prosijati brašno, dodati maslac i utrljati dlanovima u mrvice. Dodati šećer, žutanjak, koricu limuna i umijesiti tijesto što je moguće brže... Ako se ne poveže rasipa se, dodati one nekolike žlice mlijeka, ali oprezno! 
Da ne bude previše! Tijesto omotati prozirnom folijom i ostaviti u hladnjak pola sata.
Za to vrijeme pripremiti nadjev... Umutiti snijeg od bjelanjaka i kad je jako čvrst dodati postupno šećer.
Posebno mikserom izraditi sireve, dodati žutanjke, vrhnje i puding u prahu, ali i sve navedeno... Na kraju umiješati snijeg.
Tijesto razvaljati na pobrašnjenom papiru koji staviti preko dna kalupa za pečenje promjera 26 ili 28 cm.. 
Nasloniti obruč i utisnuti ... Izrezati višak tijesta i zatvoriti obruč oko tijesta...
Uliti smjesu, rasporediti, izravnati. 
Preko odmah rasporediti voće. Količina je stvar ukusa! Ja sam imala zaleđeno i odmah sam ga stavila, bez otapanja! 
Peći u zagrijanoj pećnici na 170°C oko 60 min... Prvih pola sata sam pekla na najdonjoj razini, tako da mi se fino peče tijesto i ne bude vlažno i gnjecavo...Poslije stavim na srednju razinu i ostavim do kraja...
Ohladiti u obruču i sutra ga skinuti... Špatulom podignuti tortu s podloge i premjestiti na oval...U 2-3 žlice vode zagrijati pekmez....otopiti i preliti preko voća!
I kako sam rekla - Vitamini oprostite!


Vitamini oprostite...

**************

 Vitamins sorry...

 Vitamins sorry...

And if they're right when they already hair-raising and say that this is a massacre of vitamins , I still will not agree and give up this wonderful and special flavor of roasted fruit ! I do not ... I never ! Vitamins sorry ! Today I choose pleasure !

Ingredients : 
For crisp pastry : 
300g flour , 200g butter , 1 egg yolk , 100 g of sugar , lemon peel , salt and 1/2 teaspoon baking powder and 1-2 tablespoons milk or cream if necessary . 
For the filling : 
500 g cottage cheese , 250g mascarpone cheese , 100 g sugar ,100 ml cream, 1 bag of vanilla pudding , 1 vanilla sugar , juice of one lemon , snow 4 egg whites , 3 egg yolks . 
And 400-500 g forest fruits or less to taste , 3-4 tablespoons cherry jam

Preparation: 
The process of preparing look at our video recipe ... 

Sift the flour , add the butter and rub with your hands in the crumbs . Add the sugar , egg yolks , lemon zest and knead the dough as quickly as possible ... If you can not connect it falls ,  add a few tablespoons of milk , but carefully ! The dough wrap with plastic wrap and leave in refrigerator for half an hour .
During this time, prepare the stuffing ... Whisk the egg whites and when it is very sturdy gradually add sugar .  Mix cheese , add egg yolks , cream and vanilla pudding powder , but also all of the above ... Finally, add snow egg whites .
Roll out the dough on a floured paper . Put it over the bottom of the mold for baking a diameter of 26 or 28 cm .. put the hoop and press ... Cut the excess dough and close the circle around the dough ... Pour the mixture , spread , leveled . Through immediately deploy fruit . The amount is a matter of taste ! I had frozen and I immediately put it , without melting !
Bake in preheated oven at 170 ° C for about 60 minutes ... The first half hour I baked at the lowest level , so that we can fine- baked dough and not damp and soggy ... After I put on the middle level and leave it to the end .. . Cool in the ring  and tomorrow take it off ...with spatula lift the cake from the surface and move on the plate ... With 2-3 tablespoons water warmed jam ... melt and pour it over the fruit !
And as I said - Vitamins sorry !

 Vitamins sorry...